A jedna žena, která držela v náručí nemluvně, řekla: Promluv k nám o dětech.
A on pravil: Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech. Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný.

O NÁS

Naše filozofie:
Centrum dramatické výchovy Lilie poskytuje kvalitní služby v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání dětí s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti. Naší snahou je tvořit bezpečné přátelské a inspirativní zázemí, kde je příjemně nejen dětem, ale také dospělým. Základním principem našeho přístupu k dětem je budování úcty mezi učitelem a žákem, ocenění, podpora a rozvoj jeho jedinečných schopností. Snahou erudovaných pedagogů je poskytnout předškolním dětem maximum svobody k jejich všestrannému rozvoji prostřednictvím uměleckého cítění, pomoci jim objevovat a nacházet radost ve své aktivní tvůrčí práci. Ztotožňujeme se s názorem, že osobnost člověka formují zejména podněty a zkušenosti působící v útlém věku, proto se usilujeme vést děti k přemýšlení a chápání souvislostí rozmanitých projevů života. Nacházet respekt k sobě samému při dostatku svobodného prostoru k osobnostnímu rozvoji v procesu objevování nových horizontů, a to v tempu odpovídajícímu individuálním možnostem jedince. Proto děti podněcujeme k hlubší vnímavosti a náhledům skrze všestranné činorodé aktivity ve snaze podpořit nejen jejich touhu formovat události a věci kolem sebe, ale současně jim také nabízet příležitosti měnit svět k lepšímu. Rozvíjíme jejich radost z učení a objevování skrze hluboké společné zážitky a partnerskou spolupráci. Pečujeme o naše vzájemné vztahy důvěry, zdravý přístup k životu, kdy za podstatný přesah považujeme i neformální setkávání s rodiči dětí, kteří jsou pro nás inspirativními partnery, přidanou hodnotou obohacující náš vklad pedagogický. Společně s nimi se předškolní zařízení stává slovy významného českého filozofa, humanisty, pedagoga a didaktika J. A. Komenského „dílnou lidskosti“, kde děti formují neměnné hodnoty, které již od nepaměti tvoří pilíře lidskosti. Život je dar a prožívat jej zdravě, v rovnováze a budujícím klimatu, je umění. Naší snahou je, aby tuto přirozenou danost děti ve vztahu k sobě, přírodě i mezilidským vztahům, vědomě rozvíjely i tehdy, co vstoupí jako zralí jedinci do školy života.

Naše motto: „Žijeme pospolu.“
Našim cílem je prostřednictvím výchovně vzdělávací koncepce generovat hodnoty, které předškolním dětem otevřou prostor sebepoznání a poskytnou motivaci k realizaci vlastních cílů. Prvky dramatického, výtvarného a hudebního umění, kterým při kultivaci dětí věnujeme významný prostor, vedou k umění nejen svůj jedinečný život radostně prožívat, ale zejména jej žít kvalitně v souladu se sebou samým a tím i v harmonickém společenství s jinými. Věříme, že dětství naplněné radostným sdílením je tím nejcennějším vkladem, který lze prostřednictvím výchovy a vzdělávání následujícím generacím zodpovědně předávat.

Naše cesta:
• Vytváříme dětem pocit bezpečí, spokojenosti, radosti a vzájemné důvěry v  harmonicky vyváženém prostředí.
• Budujeme vstřícné přátelské sociální klima s rovnými podmínkami bez rivality a nezdravé soutěživosti.
• Podporujeme samostatnost, toleranci, respekt, úctu k pravidlům společenského chování.
• Motivujeme pozitivním hodnocením a oceňujeme vynaloženou snahu dítěte.
• Akceptujeme individuální dispozice a potřeby jednotlivce.
• Lpíme na dodržování stanoveného řádu a pravidel, která v rámci hodnotného sociálního soužití vymezují nezbytný rámec svobodnému myšlení a jednání jedince.

Cílená podpora schopností předškolních dětí:
• komunikace
• rovný přístup
• bezpečné sociální vztahy
• sebepoznání
• sebevědomí
• sebehodnocení