Kdyby mi bylo všechno úplně jasné, trávil bych život v hrozných úzkostech a bál bych se, že se ztratím, ale protože všechno a cokoliv je vždycky možné, zázrak nikdy není daleko a divy stále přicházejí. Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.

Náš den

V Lilii podporujeme svobodu myšlení a samostatnost dětí, ale současně dbáme na pravidelný řád a rytmus dne, který lze dle situace či potřeb skupiny aktualizovat. Činnosti a aktivity, jejichž střídání během dne preferujeme, probíhají individuálně, spontánně nebo skupinově a řízeně. Vytváříme k nim odpovídající psychosociální zázemí včetně materiálních podmínek při zohledňování zájmů dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vážený.

V průběhu dne dbáme na dostatek pohybových aktivit a pravidelný pobyt venku. Lilie nedisponuje vlastní zahradou, využíváme tedy četná a rozmanitá dětská hřiště či sportoviště v jejím bezprostředním okolí. Děti zejména těší pobyt „bez zdí a plotů“ v kopcovitém terénu a výpravy do lesa, kde spolu s pedagogy čerpají nekonečnou inspiraci z okouzlující přírody, která je každý den jedinečná.

Stravování dětí je zajištěno ve spolupráci se ŠJ ZŠ Luh. Při společném jídle děti vedeme k sebeobsluze a dbáme na kulturu stolování. Dětem poskytujeme dostatek ovoce nebo zeleniny, dodržujeme pitný režim. Hygienické a sebeobslužné činnosti dětí probíhají v průběhu celého dne.

Více informací...

Harmonogram dne

06:30 – 08:30 příchod dětí, individuální práce s dětmi, nabídka didaktických činností a podnětných aktivit orientovaných na kognitivní procesy (grafomotorika, matematické představy, jemná motorika, jazyková výchova, polytechnická výchova),
spontánní hry
08:30 – 09:00 hygiena, svačina
09:00 – 10:00 ranní kruh, řízená výchovně vzdělávací činnost dle tematického plánu
10:00 – 11:30 pobyt venku, v případě nepříznivého počasí pohybové činnosti v tělocvičně
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 12:15 čtenářský klub - skupinová a individuální práce dětí s knihou, vyzvedávání dětí odcházejících po obědě
12:15 – 14:15 četba pohádek, relaxace a odpočinek dětí
14:15 – 16:00 svačina, nabídka kreativních činností k tématu dne, opakovací chvilky, spontánní hry, vyzvedávání dětí
16:00 ukončení provozní doby