Lidské snažení a počínání, které shrnujeme do pojmu Umění, je něco jako pevný a krásný řetěz, který ukovali umělci všech národů a všech dob, aby jím chránili duši člověka před odcizením.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A ARTEFILETIKA

Výtvarná výchova

Na výtvarnou tvorbu nahlížíme jako na činnost, která má svůj sociální, terapeutický, ale i preventivní potenciál. Tvůrčí proces je ambicí, jak cíleně mobilizovat v člověku touhu po důstojnosti, smyslu, naději. Měl by v tvůrci aktivizovat snahy k tomu, aby neubližoval sobě, druhým lidem, přírodě, ale naopak - snažil se o harmonizaci, ozdravení celé své bytosti, vztahů mezi lidmi a prostředí v němž žije. Výtvarný projev není jen záležitostí estetickou a relaxační, ale prostředkem rozvíjení duševních funkcí: vnímání, myšlení, paměťi, cítění a představivosti.

V rámci oboru výtvarná výchova si frekventanti mohou osvojit základy perspektivního zobrazování, práci s kompozicí, malířskými a kresebnými technikami, seznámit se s tradičními okruhy jako je kresba a malba zátiší, portrétu, figurální tvorba, práce v plenéru a vše rozvíjet v individuálně pojaté volné kresbě. Volba výtvarných témat a náročnost úkolů je přizpůsobena individuálním schopnostem a potřebám jednotlivce s ohledem na jeho věk a zkušenosti.

Artefiletika

Reflektivně tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání výchovy, které vychází z vizuálních nebo jiných expresivně kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Je to disciplína, která využívá výtvarného projevu jako prostředku poznávání, ovlivňování lidské psychiky a mezilidských vztahů. Napomáhá sociální integraci a komunikaci. Slouží také jako možnost seberealizace, znovunalezení osobní identity a kreativity.